Dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych 2023r.

Przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego jedną z form dofinansowania sprzętu jest refundacja na wyroby medyczne świadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przysługuje ona wszystkim osobom w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS, wystawiona przez osoby posiadające uprawnienie do wypisania zlecenia w zakresie wyrobu medycznego, którym jest pacjent zainteresowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2017 roku.

Dodatkowe źródła dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami na rok 2023r.

Dofinansowanie z PFRON przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, które ubiegać się mogą o dofinasowanie do m.in.: przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, a także likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.  Dofinansowanie pochodzi z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON
W zależności od miejsca zamieszkania wnioski należy składać do odpowiedniej  jednostki (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – PCRP, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -MOPR czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - MOPS)

Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania składać można w formie:

 • kopii - w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale
 • skanu - w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),

 

Szczegóły wsparcia ze środków PFRON można zaleźć na stronie: www.pfron.org.pl  W zakładce SOW/Informator/Osoby niepełnosprawne znajdują się informacje na temat programów dofinansowujących, a także jakie należy złożyć dokumenty i jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do danego programu.

 Jedną z form pomocy jest dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny. Sprzętem rehabilitacyjnym może być każdy sprzęt nieobjęty ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ zalecony przez lekarza, niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby z niepełnosprawnością, możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Sprzęt rehabilitacyjny podlegający dofinansowaniu:
- orbitrek,
- rower rehabilitacyjny,
- platforma wibracyjna,
- bieżnia rehabilitacyjna,
- łóżko rehabilitacyjne,
- komputer,
- urządzenie Simeox.

Kto może otrzymać dofinansowanie PFRON? Każdy:

 • kto posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • kto spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • u kogo zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

 Jakie są wymagane dokumenty?

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie o wysokości dochodów,
 • dokument potwierdzający przewidywany koszt zakupu sprzętu (np. faktura pro-forma wystawiona przez sklep Oddychasz.pl)
 • zaświadczenie od lekarza wskazujące zasadność korzystania z określonego sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych.

Ile możesz otrzymać?
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% jego kosztu, nie więcej jednak niż wysokość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 20% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

 https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-sprzetu-rehabilitacyjnego

 

 

 Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ma na celu pomóc w finasowaniu przedmiotów wspierających funkcjonowanie i rehabilitacje osób z niepełnosprawnością w ich miejscu zamieszkania. O dofinansowanie można starać się, gdy cena przedmiotu dofinansowania jest wyższa od limitu dofinansowania określonego przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu wykazu wyrobów medycznych (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (sejm.gov.pl)).  Przedmiotem ortopedycznym może być każdy sprzęt niezbędny do samodzielnego  funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością np. kule, wózek inwalidzi. Natomiast środki pomocnicze to przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym lub wręcz to umożliwiają np. cewniki, produkty chłonne, aparat na bezdech senny.

Kto może otrzymać dofinansowanie PFRON? Każda osoba, która:

 • posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • posiada zalecenia, dotyczące zakupu sprzętu od lekarza prowadzącego,
 • spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 Jakie są wymagane dokumenty?

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • fakturę określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze albo
 • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

 Ile możesz otrzymać?

 • do 100% udziału własnego w wyznaczonym przez NFZ limicie ceny,
 • do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego w zakupie tych przedmiotów, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.


 https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-przedmiotow-ortopedycznych-i-srodkow-pomocniczych

 

Jak wygląda proces starania się o dofinansowanie?
 1. Zwróć się do pracowników sklepu Oddychasz.pl o wystawienie faktury pro-forma na dany produkt.
 2. Złóż wszystkie potrzebne dokumenty do odpowiedniej jednostki (MOPR, MOPS lub PCPR) w wersji papierowej lub skan dokumentów za pomocą internetowego systemu SOW.
 3. Zaczekaj na otrzymanie decyzji o dofinansowaniu.
 4. Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, podpisz umowę.
 5. Odbierz produkt ze sklepu Oddychasz.pl

 Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, stan wiedzy aktualny na marzec 2023r. Powyższe informacje mogą ulec zmianie, prosimy śledzić aktualności na stronie www.pfron.org.pl