Chat with us, powered by LiveChat
 • Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ODDYCHASZ.PL

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy oddychasz.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Bjeska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 33, NIP: 7792299980, Regon: 300481013, tel. 618667482, fax: 616486989, adres email: sklep@oddychasz.pl.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów wysyłki, wskazanych w zakładce "koszty dostawy".
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja Klienta w sklepie poprzez podanie przez Klienta danych, pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 7. W przypadku płatności przelewem bankowym, przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po wysłaniu potwierdzenia przelewu na adres sklep@oddychasz.pl lub po zaksięgowaniu wpłaconych środków na koncie Sklepu. 

 

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. Zamówiony towar jest wysyłany tylko na teren Polski.

 

 

§5

Reklamacje i gwarancje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). 
 6. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w §1 pkt. 2 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. 
 7. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 
 8. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. 
 9. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 ( Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient w terminie 14 dni od daty odbioru towaru, złoży Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, drogą mailową na adres sklep@oddychasz.pl lub pocztą na adres 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 33.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 7. Zwrotowi podlega towar nieużywany, nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dołączonym dowodem zakupu.
 8. Zwrotowi nie podlegają artykuły dostarczane w zamkniętym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

banner_1215x200A.png