Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak uzyskać refundację na wyroby stomijne P.141?

Aby uzyskać zlecenie uprawniające do odbioru wyrobu stomijnego w ramach refundacji należy udać się do osoby uprawnionej:
- chirurg ogólny, dziecięcy, onkologiczny,
- onkolog kliniczny
- ginekolog, położnik,
- urolog, urolog dziecięcy (w przypadku urostomii i kolostomii )

Warunkiem uzyskania zlecenia dla osoby, której przysługują dodatkowe uprawnienia np. dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, jest okazanie osobie uprawnionej do wystawiania zleceń dokumentu zaświadczającego nabycie uprawnień np. orzeczenie. Zlecenie na zaopatrzenie w sprzęt medyczny potwierdzone elektronicznie w systemie NFZ (e-potwierdzenie) można realizować w dowolnym sklepie medycznym.

 

Ile wynosi limit refundacji na wyroby stomijne P.141?

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa w 80% wartość limitu. W przypadku kiedy kwota ta przekracza powyższe limity, klient musi pokryć różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji. 

 Refundacji podlegają: pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie uszczelniające lub gojące, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub ochrony wokół stomii.

Limit refundacji NFZ: 80 % z kwoty 120 zł/ miesięcznie. Ilość wydanych sztuk zależy od kwoty produktu.

UPRAWNIENIA DODATKOWE: 

KOD UPRAWNIAJĄCY
OSOBA UPRAWNIONA

WARTOŚĆ REFUNDACJI I CYKLICZNOŚĆ

47DN

Osoba do 18 roku życia, u której stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Lekarz ustala liczbę wielokrotności podstawowego ustalonego  limitu.

Limit refundacyjny liczony jest wg wzoru:
wartość limitu x  liczba wielokrotności limitu47ZN

Osoba powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

47ZND

Osoba poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami do stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Przykład:

  • 120 zł (wartość limitu podstawowego) X 2 (ilość przyznanej wielokrotności limitu przez lekarza) = 240 zł/miesięcznie
  • 120 zł (wartość limitu podstawowego) X 1,5 (ilość przyznanej wielokrotności limitu przez lekarza) = 180 zł/miesięcznie

Realizacja E-zlecenia NFZ

Elektroniczne zlecenie (e-zlecenie) wystawione przez lekarza w systemie jest weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ może zweryfikować i zrealizować wniosek na podstawie 13 cyfrowego Unikalnego Numeru  Identyfikacyjnego zlecenia i nr PESEL.


Ikona-kroki-refundacja