Mianem refundacji określa się możliwość nabycia wyrobów medycznych, leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których koszt jest częściowo lub całościowo pokrywany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jej zasady szczegółowo opisuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 roku. A jak należy rozumieć pojęcie, jakim są wyroby medyczne? To między innymi protezy, ortezy, laski, balkoniki, kule, wózki inwalidzkie, pieluchomajtki, cewniki, obuwie ortopedyczne, sprzęt stomijny oraz zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych niezbędne do leczenia, oraz pielęgnacji pacjentów borykających się z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi.

Refundacja NFZ - komu przysługuje?

Refundacja NFZ przysługuje każdemu pacjentowi, który posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne i który otrzymał odpowiednie zlecenie wystawione przez uprawnioną do tego osobę - lekarza specjalistę, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę, położną czy fizjoterapeutę. Niezbędny sprzęt odebrać można na terenie całego kraju, w punkcie, który posiada podpisaną umowę z NFZ.

Refundacja wyrobów medycznych - najważniejsze informacje

Jak przedstawia się kwestia refundacji poszczególnych wyrobów medycznych? Poniżej prezentujemy garść najważniejszych informacji na ten temat.

 • Pieluchomajtki - miesięcznie refundacji podlega 90 sztuk pieluchomajtek, majtek chłonnych, pieluch anatomicznych, podkładów oraz wkładów anatomicznych..
 • Worki stomijne - refundowane przez NFZ. Stosowne zalecenie wystawić mogą między innymi lekarze, którzy posiadają specjalizację w laryngologii, chirurgii szczękowo - twarzowej oraz chirurgii klatki piersiowej.
 • Sprzęt ortopedyczny - NFZ może częściowo lub całościowo pokryć koszty tego typu sprzętu.
 • Sprzęt rehabilitacyjny - dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego z NFZ obejmuje między innymi gorsety odciążająco-stabilizujące, poduszki i materace przeciwodleżynowe, chodziki rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, pionizatory i urządzenia, które służą rehabilitacji pacjenta w pozycji siedzącej oraz leżącej.
 • Aparaty słuchowe - NFZ wymaga wkładu własnego w wysokości 30%.
 • Wózki inwalidzkie - limit dofinansowania wózka inwalidzkiego waha się od 600 do 3000 złotych, w zależności od modelu. Najniższy obejmuje pojazdy ręczne, najwyższy - specjalne, na przykład elektryczne, dla pacjentów cierpiących na niedowłady.

Nowe przepisy od 1 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 r. w życie weszły nowe przepisy odnoszące się do wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne, związane z wprowadzeniem e-potwierdzenia zlecenia. Bardzo ważny jest punkt dotyczący jego weryfikacji. Potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń jest dokonywane na podstawie:

 • eWUŚ,
 • oświadczenie pacjenta,
 • innych dokumentów potwierdzających uprawnienia.

Weryfikacja zlecenia to sprawdzenie, czy pacjentowi należy się dany wyrób medyczny, a także wyznaczenie kodu wyrobu, poziomu refundacji oraz limitu cenowego i ilościowego.

Rozpoczęcie realizacji zlecenia następuje z dniem przyjęcia przez aptekę lub sklep medyczny zlecenia do realizacji. Kończy się wraz z dniem wydania wyrobu medycznego. Należy pamiętać, że przyjęcie zlecenia do realizacji może nastąpić jedynie wówczas, gdy pozytywnie przejdzie ono etap weryfikacji.

Kwoty i limity od 01.12.2021 r.

Kwota refundacji oraz ilość środków pomocniczych regulowane są ustawowo (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 15.09.2021 r.). Podlegają następującym ograniczeniom:

 • limit ilościowy - do 90 sztuk miesięcznie,
 • limit finansowy: 1,70 zł za sztukę w przypadku: pieluchomajtek, pieluchy anatomicznej, majtek chłonnych (70% dopłaty NFZ do limitu) i 1 zł za sztukę w przypadku: wkładu anatomicznego, podkładu (70% dopłaty NFZ do limitu). Jeśli dojdzie do przekroczenia limitu, brakującą kwotę musi dopłacić pacjent.

Osoby z uprawnieniami dodatkowymi (OR, IW, IB) mają prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu. Są to: inwalidzi wojskowi, inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w zakresie leczenia urazów czy chorób nabytych podczas wykonywania zadań za granicą.

Kto może wystawić zlecenie?

Do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze uprawnieni są:

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej,
 • Lekarze spełniający wymogi do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • Felczer ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Kontynuacji zlecenia może dokonać pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 12 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

Ścieżka realizacji zlecenia wystawionego na “nowym wzorze”

“Nowy wzór” obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

Podczas wizyty u osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia pacjent otrzymuje wystawione i potwierdzone w aplikacji eZWM zlecenie (może zostać wystawione na maksymalnie dwanaście, kolejno po sobie występujących miesięcy). Następnie udaje się do apteki lub sklepu medycznego (posiadającego umowę z NFZ z zakresu refundacji środków pomocniczych) i realizuje zlecenie (można dokonać tego częściowo w okresach nie krótszych niż 1 miesiąc, ale w tym samym miejscu i w ramach tej samej umowy świadczeniodawcy). W przypadku chęci zmiany miejsca rozpoczętej już realizacji zlecenia, pacjent musi udać się na wizytę w OW NFZ w celu zamknięcia realizacji tego zlecenia oraz ponownego wystawienia zlecenia.