Od 1 stycznia 2024 r. uległa zmiana nazwy kodu środka na cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych na U.01.01, dawniej P.090. Rozszerzona została lista specjalistów uprawnionych do wystawienia zlecenia NFZ na cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych.

Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aktualnie refundacja obejmuje miesięczny zapas cewników do odsysania górnych dróg oddechowych dla dorosłych i dzieci. Jednorazowo specjalista może wystawić zlecenie na maksymalnie 12 miesięcy, jednak jednorazowo zlecenie można zrealizować na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Co istotne, możesz odebrać lub kupić produkty w dowolnym punkcie medycznym albo sklepie internetowym. Ważne, aby dana placówka miała podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 98/2023/DSOZ zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne wprowadzono nowe zasady realizacji zleceń. Od 01.07.2023r. realizacja częściowa będzie mogła być dokonywana:

 • u różnych świadczeniodawców - w przypadku zleceń na wyroby medyczne wystawionych w postaci elektronicznej (e-zlecenia)*;
 • wyłącznie w jednym miejscu udzielania świadczeń - w przypadku zleceń wystawionych w postaci papierowej.

* Jeżeli zlecenie na wyroby zostało wystawione przed 01.07.2023r., obowiązuje według wcześniejszych zasad tzn. jeśli zdecydowali się Państwo na zakup produktów chłonnych z jednego wniosku w odstępach czasowych, to każda kolejna realizacja musi odbywać się w tym samym miejscu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia: PDF Document


Jak uzyskać refundację na jednorazowe cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych U.01.01?

Aby móc skorzystać z refundacji , należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2023 roku zlecenie może zostać wystawione przez osoby uprawnione poniżej:

 • anestezjolog,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc  lub chorób płuc dzieci,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej, ogólnej lub onkologicznej,
 • felczer ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ftyzjatra lub ftyzjatra dziecięcy,
 • lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 • laryngolog,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • neurolog, neurolog dziecięcy, 
 • pediatra,
 • pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702, z późn. zm.),
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacjiw chorobach narządu ruchu.

Zasady refundowania jednorazowych cewników do odsysania górnych dróg oddechowych

Limit ilościowy miesięcznie do wykorzystania przez klienta to 180 szt., można w tym limicie dobierać produkty w różnych rozmiarach.
Limit finansowy to 100 % kwoty 0,80 zł/ szt. W przypadku kiedy cewnik kosztuje więcej niż 0,80 zł/ szt. różnice dopłata klient.

 

UPRAWNIENIA DODATKOWE

Pacjenci z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności 47ZN/ZND oraz dzieci objęte „Ustawą za życiem” 47DN mają możliwość korzystania z nielimitowanej ilości sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie. Decyzję ile sztuk wpisać na zleceniu podejmuje lekarz bądź osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.
Sposób wyliczania refundacji będzie oparty o konkretną ilość realizowanych produktów.

Realizacja E-zlecenia NFZ

Elektroniczne zlecenie (e-zlecenie) wystawione przez lekarza w systemie jest weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ może zweryfikować i zrealizować wniosek na podstawie 13 cyfrowego Unikalnego Numeru  Identyfikacyjnego zlecenia lub 4 cyfrowego numeru PIN i nr PESEL.

Ikona-kroki-refundacja